Em Đặng Chấn Nguyên hoàn thành xuất sắc và đạt nhiều kết quả cao trong năm học  2018 - 2019